Važni telefoni

Centar za obavještavanje 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124
Usluge Telekoma Srpske  
Tačno vrijeme 125
Informacije 1185
Prijava smetnji na linijama telef. pretplatnika 1275
Predaja telegrama putem telefona 1202
Naručivanje buđenja 1401
Provjera buđenja 1402
Otkazivanje buđenja 1403
Dolazni telefonski pozivi u telefonsku govornicu 1406
Kontrolor službe informacija 1409