ПАРК ШУМА СЛАТИНА


Парк шума "Слатина" представља комбинацију природне и створене вриједности. Већи дио комплекса чини природна састојина букве и храста китњака, а мањи дио је вјештачки формирана састојина црног бора. Карактеришу је очувани шумски екосистеми, великa пејзажнa вриједност, повољне морфолошке каратеристике терена које омогућавају коришћење простора у сврху одмора и рекреације, богатство хидрологије, рељефа, атрактивност ширег и ужег подручја, лака доступност. Унутрашњост шуме је уређена обиљеженим и пошљунчаним стазама. На подручју парк шуме Слатина евидентификовано је 70 биљних врста од којих су неке врсте предмет домаће и међународне заштите.